Gaśnice – zasady rozmieszczania

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

 1. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic.
 2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:
  a) A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
  b) B – cieczy i materiałów stałych topiących się;
  c) C – gazów;
  d) D – metali;
  e) F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
 3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
  a) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
  I. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
  II. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
  III. zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,
  b) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
 4. Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
  a) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
  przy wejściach do budynków,
  na klatkach schodowych,
  na korytarzach,
  przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
  b) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
  c) w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
 5. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
  a) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
  b) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.